Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova l’execució d’un pas de formigó sobre el riu Francolí al seu pas per Centcelles

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en sessió extraordinària celebrada aquest dijous 6 de setembre, el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al finançament, execució i manteniment d’un pas sobre el riu Francolí al seu pas per Centcelles, al terme municipal de Constantí. La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Els objectius d’aquesta obra són: comunicar els nuclis habitats (nucli i masies marge esquerra del riu i barri de Sant Salvador); facilitar l’explotació del sòl rural (fent més fàcil el desplaçament als pagesos).; i potenciar el seu ús lúdic (per l’oci de ciclistes, excursionistes i/o corredors, i és que les diferents activitats esportives que s’hi poden desenvolupar han experimentat un interès i una popularitat creixent que n’ha fet incrementar el nombre d’usuaris. L’obra proposa una solució que permeti el pas tant a vianants i ciclistes com a vehicles i tractors (de com a màxim 1.000 kg per roda sobre la superfície de suport).

La situació del pas de Centcelles es troba ubicada a l’est del nucli urbà de Constantí, sobre l’antic camí dels Pallaresos, que comunica amb el barri tarragoní de Sant Salvador i amb la part del terme situada al marge esquerra del riu.

L’actuació consisteix en un pas lleugerament elevat, sobre la llera del riu, de 3 metres d’amplada, amb una reixa d’engraellat d’acer galvanitzat amb murets de formigó armat de 30 cm d’amplada, elevats 80 cm sobre la llera del riu, de forma que deixin 14 passos d’aigua de 80x80cm. Aquesta solució garanteix el creuament del riu durant tot l’any, llevat d’avingudes importants. En finalitzar l’obra, es col·locaran als dos costats del pas, dos panells informatius amb les condicions d’ús (el senyal d’avís que és inundable i que no s’ha d’utilitzar en cas d’avingudes).

Pel que fa al seu impacte mediambiental, els efectes potencials que pot tenir sobre la flora i la fauna i els condicionaments paisatgístics son inexistents ja que el pas es fa sobre el traçat actual i no suposarà cap barrera infranquejable, per tant no es preveu cap alteració del procés ecològic.

El cost de l’obra és de 23.539’95 €uros (IVA inclòs). El Consell Comarcal n’aportarà 5.400 € i el termini d’execució de l’actuació s’estima en 45 dies.

L’altre punt que es va aprovar en el Ple va ser un dels darrers tràmits administratius abans d’iniciar les obres de renovació i millora de la pavimentació i serveis a l’Avinguda Onze de Setembre i els carrers Centcelles i Antonio Machado. Amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Units pel Canvi, ICV i PP (8), i les abstencions dels grups d’ERC i PdeCat (5), es va aprovar aquesta proposta de requeriment de la documentació a l’empresa licitadora que ha presentat la millor oferta.

Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte el 18-05-2017, amb un pressupost inicial de 1.047.476 €uros. El 19-10-2017, es feia l’aprovació definitiva del projecte. Després de l’obertura de sobres es considera oferta més avantatjosa la presentada per Agrovial, per un import de 763.610,62€.  Amb el tràmit aprovat al Ple es procedirà al requeriment de la documentació a aquesta empresa, com a pas previ a l’inici de les obres. Està previst que les obres comencin a l’octubre. Durant els propers dies es convocarà els veïns dels carres afectats a una reunió informativa.

Back to top