Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suspensió de terminis administratius en els diferents processos de selecció

D’acord amb allò establert a la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19:

“Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1.Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2.La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Per la qual cosa, entren en suspensió els terminis establerts en els diferents processos de selecció que l’Ajuntament de Constantí es troba tramitant.

S’informarà als aspirants de la represa de terminis i la fixació i informació pública de les dates de finalització dels mateixos.

Departament de Recursos Humans
Consantí, 16 de març de 2020

20200316_Publicació_Edicte_Edicte suspensió de terminis

 

Back to top