Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’edita un álbum de cromos divulgatiu de les Ordenances de Convivència Ciutadana adreçat a infants i joves

L’Ajuntament de Constantí acaba d’editar un àlbum de cromos dedicat a les Ordenances de Convivència Ciutadana. Amb aquesta iniciativa es vol aportar material didàctic i pedagògic per tal que els infants i adolescents dels centres educatius del  municipi puguin treballar i conèixer aquestes ordenances de convivència dintre de l’horari lectiu, amb la finalitat d’afavorir la vessant preventiva i formativa, sobretot en l’etapa infantil i juvenil. La mesura s’inclou dintre del compromís adquirit per l’Ajuntament de Constantí de divulgar els continguts de l’ordenança i dur a terme activitats de foment i promoció dels valors de convivència i civisme entre la ciutadania.

Fa tot just un any, l’Ajuntament de Constantí presentava en societat la  nova Ordenança de Convivència Ciutadana, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en sessió plenària, i que permetia actualitzar la normativa de convivència i civisme, tenint en compte que l’anterior Ordenança havia estat aprovada l’any 2008.

La normativa regula una sèrie de mesures encaminades al foment i a la promoció de la convivència i el civisme a l’espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic.

L’Ordenança de Convivència Ciutadana s’estructura en 9 capítols: Disposicions generals; Comportament dels vilatans i vilatanes a la via pública; Comportament dels vilatans i vilatanes respecte als espais i béns públics, parcs i jardins; Neteja i manteniment de béns públics i privats; Ocupació de la via pública i d’altres espais urbans; Animals domèstics; Contaminació Acústica; Normes relatives als establiments de concurrència pública i Règim Sancionador.

Back to top