Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Decret d’Alcaldia. Mesures adoptades en relació amb l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: suspensió òrgans col·legiats

ANTECEDENTS
Atès l’estat d’alarma i la suspensió de terminis administratius decretats pel Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicat al Boletín Oficial del Estado en data 14 de març de 2020 (núm. 67).
Per tot l’anterior, l’Alcalde adopta els següents,

ACORDS

Primer.- Suspendre la celebració del Ple ordinari del mes de març. Aquesta sessió es celebrarà un cop finalitzi la vigència del Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.

Segon.- Suspendre les Juntes de Govern Local ordinàries, les sessions de les Comissions Informatives i de la resta d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament durant la duració de l’estat d’alarma.

Tercer.- Notificar el present acord a tots els càrrecs electes de l’Ajuntament de Constantí.

Quart.- Publicar el present acord a la seu electrònica de l’Ajuntament.

20200315_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0254 [Resolució suspensió òrgans col·legiats mesures adoptades en relació amb l estat d alarma exp. 773-2020]

Back to top