Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ban Municipal de tancament de totes les dependències municipals

BAN MUNICIPAL

Oscar Sánchez Ibarra, Alcalde de l’Ajuntament de Constantí

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

FA SABER

Que TOTES les dependències municipals romandran tancades al públic durant el termini de durada de l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya.

Que els ciutadans es poden dirigir telefònicament a l’Ajuntament a través del número 977.520.521 en horari de 9.00 a 14.00 hores, i fora d’aquest horari en el telèfon de la Policia Local 977.524.001.

Que tots els tràmits es poden realitzar telemàticament en la seu electrònica municipal: https://constanti.eadministracio.cat/info.0

Que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es pot consultar en la següent adreça web:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

El que es comunica per al coneixement general i el seu compliment.

L’Alcalde – Óscar Sánchez Ibarra
Constantí, 15 de marc de 2020

20200315_Publicació_Ban_Ban Municipal atenció a la ciutadania CAT

20200315_Publicació_Ban_Bando Municipal atención a la ciudadania ESP

Back to top