Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Concessió d’incentius a les empreses que contractin aturats del municipi i nous emprenedors

Amb l’objectiu de promoure l’ocupació i fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí manté per aquest any 2021 una partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la Borsa de l’Oficina de Treball municipal, així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les persones físiques o jurídiques que contractin persones desocupades empadronades al municipi durant un període mínim de 6 mesos, i els nous emprenedors o les persones que estableixin noves empreses al municipi.

Aquesta setmana s’han publicat al BOPT les bases de la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions.

La quantitat de l’incentiu a les empreses per a noves contractacions és de 3.000 euros per persona contractada en cas de contractació per un període d’un any. En el cas que l’empresa contracti el treballador per un període mínim de 6 mesos però inferior a 1 any, l’ajuda serà de 1.500 euros; D’altra banda, la quantitat de l’ajuda a les empreses serà de 4.000 euros en els següents supòsits: contractació de persones majors de 50 anys (proporcional si és a temps parcial), contractació de famílies monoparentals amb fills menors, i joves menors de 30 anys. En qualsevol cas, s’establirà un màxim de 3 ajuts per empresa.

En el cas dels incentius als nous emprenedors i als ajuts per l’establiment de noves empreses al municipi, aquesta quantitat es manté en 3.000 euros. La durada de l’activitat haurà de ser com a mínim d’un any.

Les bases ofereixen també la possibilitat de fer un pagament anticipat de l’ajut en forma de bestreta, durant els dos primers mesos de contractació. En el cas dels nous emprenedors, en el període mínim d’un any de durada de la nova activitat.

Tots els interessats poden presentar la documentació per acollir-se a aquestes subvencions, fins el dia 31 de desembre d’aquest 2021. Les instàncies s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Constantí. Els interessats podran efectuar consultes o rebre assessorament a través de l’Oficina Municipal de Treball de l’Ajuntament de Constantí, al carrer Sant Pere 49 (planta baixa) o oficinadetreball@constanti.cat.

Podeu consultar la convocatòria al BOPT i tota la documentació en el següent enllaç: https://constanti.eadministracio.cat/transparency/2fad958e-5d6c-40eb-a64f-2d52682d0eeb/

Back to top