Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Avancen els tràmits per la posada en marxa de la nova empresa supramunicipal de serveis funeraris

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 23 de febrer diversos acords relatius a l’empresa pública de serveis funeraris de caràcter supramunicipal que gestionarà aquests serveis als municipis de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. Durant el Ple s’han presentat i aprovat la memòria justificativa i els estatuts d’aquesta nova empresa, que han estat elaborats per una comissió d’estudi integrada per personal tècnic i representants de cadascun dels consistoris.

D’acord amb aquesta memòria es conclou que l’opció més viable i idònia per la gestió dels serveis funeraris és la constitució d’una empresa supramunicipal entre els municipis de Reus, Vila-Seca, Salou i Constantí, que es denominarà FuneCamp S.A.  D’altra banda, dins de la memoria justificativa també s’han presentat els estatuts i el seu objecte social, que serà la prestació dels serveis funeraris, incloses totes les activitats i serveis complementaris i propis de la tècnica i activitat funerària i la gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri. Aquesta nova societat operarà en règim de concurrència amb els operadors privats i es regirà per principis de continuïtat amb l’activitat duta a terme tradicionalment per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.

FuneCamp S.A. es constitueix com una nova empresa de titularitat 100% pública entre els quatre ajuntaments, amb un capital social de 1.200.000 euros i dividit en 1.200 accions que estaran íntegrament desemborsades. La titularitat de les accions serà proporcional a l’aportació de cadascun dels municipis.

Es concreta l’ús urbanístic del solar on s’ubicarà la sala de vetlles

En relació a aquesta nova empresa de serveis funeraris que gestionarà la futura sala de vetlles a Constantí, el Ple d’aquest dijous també ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament per concretar l’ús del solar  situat a l’Avinguda de les Forques (parcel·la 39), on s’ubicarà aquesta sala de vetlles que es començarà a construir en els pròxims mesos. D’acord amb l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona a una part de l’actual sòl qualificat com d’equipaments de nova creació, se li assigna un ús funerari, tanatori i sala de vetlles.

Augment retributiu als empleats públics

Durant el Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat l’augment retributiu als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per l’any 2023, en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat

Back to top