Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona les activitats culturals de caràcter singular de l’any 2023

Activitats de caràcter singular:

Cost de l’actuació: 62.300,00 euros

Import de la subvenció: 19.758,94 euros

Import total concedit: 19.758,94 euros

 

Back to top