Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exigim rigor i sensibilitat amb la qualitat de l’aire i el Medi Ambient

Cal ser molt rigorós amb un tema tan important i sensible com és la qualitat de l’aire i el Medi Ambient. Hem de fugir dels populismes i de titulars fàcils que l’únic que fan es confondre a la ciutadania. La transparència i la informació són puntals claus envers la contaminació de l’aire al Camp de Tarragona.

Ens trobem rodejats d’una activitat industrial important, centrada en bona part en el sector petroquímic, en els denominats Polígon Nord i Polígon Sud. Els processos industrials representen una de les principals fonts d’emissió de contaminants a l’atmosfera, juntament amb les pròpies de l’activitat humana, com per exemple el transit rodat o les calefaccions.

Per aquest motiu, el Camp de Tarragona té una de les densitats més elevades del món d’estacions de vigilància de la contaminació en complexos petroquímics. En aquesta línea, l’any passat es van incorporar dues noves estacions de control de la qualitat de l’aire i s’han millorat els monitoratges de contaminants atmosfèrics, sent aquestes les que més nombre de compostos orgànics i d’hidrocarburs aromàtics policíclics mesuren. A més, altres Departaments, com és l’Agència de Salut Pública de Catalunya, també fan estudis i aquestes dades són públiques i es troben a disposició tant de la ciutadania, com de les universitats i centres de recerca que les vulguin utilitzar.

És necessari recordar que l’administració competent en matèria de qualitat ambiental és la Generalitat de Catalunya i que, el passat any, tots els grups parlamentaris van aprovar una proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, amb tres acords fonamentals:

1.- La Generalitat encarregarà un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona a una entitat independent i en col·laboració amb les entitats i institucions de la zona, garantint que es dugui a terme durant l’any 2017, i a posteriori prendre les mesures necessàries per corregir els possibles dèficits de la qualitat de l’aire.

2.- La Generalitat destinarà els recursos econòmics, materials i administratius necessaris per al correcte desenvolupament d’aquest estudi.

3.- En el marc del pla de vigilància establert, preveure que a partir del 2018 aquests estudis de qualitat de l’aire es realitzin en continu i establir els mecanismes perquè el finançament recaigui sobre el productor d’emissions.

Als Pressupostos de la Generalitat de 2017 (Llei 4/2017), prorrogats per aquest any 2018, es dedica una partida de 20.000€ per a estudis mediambientals a Constantí. S’ha fet alguna cosa? Si la resposta és afirmativa, per què l’Ajuntament no n’està informat? Haurem d’esperar la propera reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona que, per cert, aquest any va molt tard….

Per altra banda, empreses productores d’emissions del Polígon Nord ja han fet públic, i fins i tot han comunicat a l’Administració competent la seva disponibilitat de col·laborar amb el finançament de més estudis i portar a terme millores per a continuar amb una evolució d’anàlisi i de mesures preventives per tal de reduir emissions.

Realment els ajuntaments hem de dedicar encara més esforços econòmics a temes que no són de la nostra competència? Fins quan?

Ens interessa, i molt, el que respirem, de la mateixa manera que també ens preocupa. Per això seguim exigint a l’Administració de la Generalitat que faci els deures que té amb la ciutadania del Camp de Tarragona.

Potser ha arribat el moment, definitivament, que el Camp s’uneixi d’una vegada per totes, i amb la implicació de tots els agents, sense diferències, anar a la una a exigir el que ens mereixem des de fa tant de temps: rigor, sensibilitat i compliment dels acords adoptats.

 

O. Sánchez

Back to top