Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple dona compte de la distribució de les regidories i fixa la periodicitat de les sessions

L’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dimecres 10 de juliol un Ple Extraordinari que, entre d’altres qüestions, ha servit per donar compte de la delegació de les competències en favor dels càrrecs electes de l’equip de govern, els tinents d’alcalde i el règim de dedicació dels regidors. El passat 19 de juny es va signar el Decret relatiu a la composició del nou Cartipàs Municipal per al mandat 2019-2023. Pel que fa a la distribució de les àrees de govern, l’alcalde  Oscar Sánchez, es farà càrrec de les àrees de Governació, Urbanisme, Relacions institucionals, Comunicació i Noves tecnologies. La 1era Tinent d’alcalde, Dolors Fortuny, encapçalarà les àrees d’Ensenyament, Cultura, Ciutadania i Associacions i Promoció econòmica (comerç local, turisme i polígon industrial); el 2on tinent d’alcalde, Vicenç Maceira, gestionarà les àrees d’Hisenda, Subvencions, Obres municipals i Brigada, i Entorn rural i Agricultura; Virginia Bautista, 3a tinent d’alcalde, encapçalarà les àrees d’Acció Social (serveis socials, ocupació i habitatge) i Salut i Gent gran; mentre que la 4a tinent d’alcalde, Mariana Buger, es farà càrrec de les regidories de Festes i Polítiques d’igualtat i Dona.

Pel que fa a la resta de regidories, Jordi Pérez es farà càrrec de les àrees d’Esports, Parcs i jardins i Neteja pública; Maria García assumirà les regidories de Transició ecològica (medi ambient-recollida selectiva) i Serveis municipals (aigua, llum, cementiri i mercat); Ismael Perroni gestionarà les àrees de Recursos humans i Joventut; i Alfonso Riscos es farà càrrec de les àrees de Seguretat i Protecció civil i Mobilitat.

Pel que fa al règim de dedicació, l’alcalde tindrà un règim de dedicació exclusiva. Hi haurà 3 regidors amb dedicacions parcials al 60 % (21 hores). I 5 regidors tindran dedicacions parcials al 40% (14 hores). El Ple d’aquest dimecres també va donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, òrgan delegat que es reunirà el segon i el quart dimecres de cada mes, que a més de l’alcalde estarà formada pels regidors Dolors Fortuny, Vicenç Maceira, Virginia Bautista  i Mariana Buger, tots ells del PSC.

El règim de sessions dels plens municipals va establir la celebració d’un ple ordinari l’últim dijous de cada mes senar a les 20 h. Durant el Ple també es va aprovar la creació i composició de les Comissions informatives permanents del Ple: la comissió especial de comptes, l’òrgan que s’encarrega d’examinar i estudiar  els comptes anuals del consistori, estarà composada per la totalitat dels regidors/es que composen la corporació, sota la presidència de l’alcalde. D’altra banda, es constitueix una comissió informativa de contractació, que dictaminarà les atribucions del Ple delegades en la Junta de Govern Local. Estarà formada per cinc regidors: tres del grup municipal Socialista, un de Compromís i un del grup de Junts per Constantí.

Un altre dels punts del Ple d’aquest va ser l’aprovació definitiva del text refós del Pla Parcial Urbanístic PPU-11, que servirà per al desenvolupament urbanístic del sector ubicat al Polígon Industrial, propietat de l’empresa Tradilo Inversiones SA.  Es tracta del sector de terreny ubicat a la carretera TV-7211, (on hi ha actualment un pàrquing de vehicles a l’aire lliure) amb una superfície total de 161.500 metres quadrats.

Finalment, el Ple també va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el compte general de la corporació per a l’exercici 2018. Aquest compte general fixa la situació financera, el resultat econòmic patrimonial i l’execució del pressupost de l’ajuntament, i un cop aprovat s’envia a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes. L’Ajuntament de Constantí continua amb una situació d’endeutament zero, que ha estat habitual al llarg d’aquests darrers exercicis.

La situació financera estructural de l’Ajuntament de Constantí és molt bona, i a curt termini compleix amb solvència els ràtios de liquiditat, tresoreria i disponibilitat. El Romanent de Tresoreria per a noves inversions és de 2.805.644 €uros.

Back to top