Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova la bonificació de l’IBI per la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en la sessió celebrada aquest dijous 14 d’octubre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per tal de bonificar als propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

La modificació proposa bonificar fins a un 50 % de l’IBI durant un període de 3 anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquesta bonificació s’aplicarà segons el valor cadastral de l’immoble. Així, en els immobles de valor cadastral de fins a 100.000 €uros s’aplicarà la bonificació del 50 %; en els immoble de valor cadastral superior a  100.000 €uros i fins a 200.000 €uros s’aplicarà una bonificació del 40 %; i en els immobles de valor cadastral superior a  200.000 €uros s’aplicarà una bonificació del 30 %.

D’acord amb aquesta modificació, la bonificació la podran demanar també les persones que acreditin que la instal·lació ha estat executada i legalitzada durant els 12 mesos anteriors al meritament de l’impost.

D’altra banda, en relació a la modificació de l’IBI s’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als grans tenidors de béns immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent.

Pel que fa a les ordenances fiscals, el Ple també ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram i depuració d’aigües residuals al PIC, aplicant un increment del 15% al cànon de depuració només per a les empreses que fan ús de la depuradora industrial per tal d’igualar-ho al cost del servei.

A més, també s’ha aprovat la modificació de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.

Aprovació del compte general de l’exercici 2020

Durant el Ple celebrat aquest dijous també es va aprovar el compte general de l’Ajuntament de Constantí corresponent a l’exercici 2020. El consistori va tancar el passat exercici amb un resultat pressupostari positiu, i amb un romanent positiu de tresoreria per a noves inversions és de 682.998,79 €uros.

Un altre dels punts aprovats va ser l’increment addicionals de les retribucions als empleats públics en un 0.3 % per a l’any 2021 respecte les quantitats percebudes durant l’any 2020, en aplicació de la llei de pressupostos generals de l’estat.

Back to top