Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova un pressupost de més de 10 milions d’euros per al 2023

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 1 de desembre els pressupostos generals de l’exercici 2023. La proposta va comptar amb els vots favorables del PSC i els vots en contra de Compromís per Constantí i de Junts per Constantí.

El total del pressupost municipal per al 2023 se situa en 10.330.950 euros, un pressupost expansiu (s’incrementa en un 6 % respecte el 2022) que promou l’activitat econòmica al municipi. En aquest sentit, l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha parlat d’un pressupost “que consolida el projecte de transformació de Constantí en el que estem immersos” i ha destacat el rècord històric en inversió pública d’aquest 2022, les noves inversions previstes al polígon o l’increment de l’atenció social a les famílies més vulnerables.

El pressupost preveu un any més la congelació d’impostos i el manteniment de les bonificacions que s’han anat creant i augmentant els darrers anys, com la de l’IBI: amb un 50% de bonificació de l’impost durant 3 anys per aquells veïns i veïnes que instal·lin plaques solars fotovoltaiques o d’un 90 % per a les famílies nombroses; també es mantenen la bonificació del 75 % de l’Impost de vehicles de tracció mecànica híbrids i elèctrics; el 95 % de l’ICIO (impost construccions, instal·lacions i obres) per l’adaptació d’habitatges; i la bonificació del 50 % al 1r tram del consum d’aigua amb la creació de la tarifa social de l’aigua.

En l’apartat de despeses es preveu un increment del 8,4 % al capítol I de les despeses de personal a causa de l’increment de les retribucions dels empleats públics. En el capítol II de despeses de béns i serveis s’incrementa en un 1,4 % per la variació de les despeses de subministrament d’energia.

Pel que fa a la despesa social, s’incrementa l’atenció social a les famílies més vulnerables amb l’augment dels ajuts al pagament de rebuts de subministres bàsics, ajuts al pagament del lloguer (incrementen en un 50 % i la partida passa a ser de 15.000 euros) o l’increment de les beques menjador (augmenten en 7.000 euros i passa a ser una partida de 137.000 euros), entre d’altres.

D’altra banda, es manté la dotació amb caràcter nominatiu de subvencions a entitats i associacions. S’incrementa en un 47 % (de 1.700 a 2.500 euros) la partida per a l’Associació Amants dels animals de Constantí per la col·laboració amb l’Ajuntament en l’esterilització d’animals. A més, també es contemplen variacions en altres partides en funció dels aniversaris i actes de les diferents entitats assenyalats durant l’any. També es manté la partida de 50.000 euros per subvencions a la contractació d’aturats del municipi i nous emprenedors.

Pel que fa a les inversions es continuarà desenvolupant el gran pla d’inversions 2021-2024 de més de 7 milions d’euros aprovat pel consistori. Algunes d’aquestes inversions ja s’han executat, d’altres es troben en fase d’execució i d’altres en fase de tramitació. L’alcalde, Óscar Sánchez, ha subratllat que durant aquest 2022 s’ha arribat al major volum històric d’inversió pública amb més de 2 MEUR anuals d’inversió efectuada real.

Aprovació definitiva de l’inventari de camins i nou Pla local de Joventut 2022-2025

Entre els punts de l’ordre del dia va destaca també l’aprovació definitiva de l’inventari de camins del terme municipal, una vegada resoltes les al·legacions que es van presentar durant el període d’exposició pública d’aquest document, que inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles

També es va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que ha de permetre la reducció de les emissions d’efecte hivernacle com a mínim en un 40 % l’any 2030 respecte el 2005, segons s’estableix en el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’energia al qual es va adherir l’Ajuntament de Constantí l’abril de 2019.

Un altre dels punts va ser l’aprovació de l’augment retributiu addicional als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per l’any 2022, en aplicació del Reia Decret Llei 18/2022 de mesures urgents.

D’altra banda, també s’ha aprovat el Pla Local de Joventut per al període 2022-2025, el document marc que determina les polítiques juvenils municipals que es portaran a terme durant els propers 4 anys.

Llum verda a la societat supramunicipal per la gestió de serveis funeraris

Un altre dels punts destacats del Ple d’aquest dijous va ser l’aprovació de l’inici de l’expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l’exercici de l’activitat econòmica de prestació de serveis funeraris mitjançant la constitució d’una societat mercantil de caràcter supramunicipal, conjuntament amb els ajuntaments de Reus, Vila-seca i Salou.

Els ajuntaments de Vila-seca, Salou, Constantí i Reus han manifestat la seva voluntat de dur a terme de forma conjunta la iniciativa pública d’activitat econòmica per a la prestació dels serveis funeraris en els seus respectius municipis en règim de concurrència amb el sector privat, prèvia tramitació del corresponent expedient en el que s’acrediti la conveniència i oportunitat de la iniciativa, la concurrència de l’interès públic i amb garantia del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera en l’exercici de les seves competències.

El següent pas serà nomenar i constituir una comissió d’estudi integrada pels regidors designats en cada plenari.  Aquesta comissió d’estudi, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del dia següent en què el darrer ajuntament adopti l’acord plenari d’inici d’expedient, procedirà a elaborar la memòria de l’esmentat expedient i es presentarà als respectius plens municipals per a la seva presa en consideració.

Back to top