Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S‘obre la licitació del Bar del Casal de la Llar de Jubilats de Constantí

L’Ajuntament de Constantí ha informat de la publicació al BOPT de l’anunci de la licitació per a la concessió administrativa de l’explotació del Bar del Casal de la Llar de Jubilats del municipi. L’anunci de la licitació s’ha publicat aquest dimecres 16 de novembre i el termini de presentació de les ofertes és de 30 dies naturals des  d’aquesta publicació al BOPT i finalitzarà el 16 de desembre de 2022. La concessió s’atorga per un termini màxim d’1 any, prorrogable fins a 4 anys (3 pròrrogues), per acord d’ambdues parts, prèvia petició del concessionari amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització de la concessió.

La Llar de Jubilats de Constantí es troba situat al Carrer de la Coma, 10. La seva activitat es desenvolupa als baixos de l’edifici. Té accés directe des de l’exterior. El contracte inclou la zona de bar i magatzem amb ús exclusiu i el Hall d’entrada principal, passadís, lavabos i sortida d’emergència amb ús compartit. El servei de bar haurà d’estar obert abans de les 9.00 hores i com a mínim fins les 20.00 hores a l’hivern i a les 21.00 hores a l’estiu, podent tancar entre una i dues hores al  migdia, de dilluns a dissabte no festius. Aquest horari pot ser revisat amb la Regidoria de la Gent Gran. El dia de descans setmanal es pactarà i es fixarà de comú acord. Romandrà tancat el dia de Nadal i aquells dies amb circumstàncies excepcionals a interpretació de l’Ajuntament. Aquests horaris podran ser reduïts o ampliats per l’Ajuntament per causes justificades.

Les instal·lacions del bar són d’accés lliure per a tothom, tant per als jubilats, com per a qualsevol veí de la població o visitants, sense que es pugui fer cap tipus de discriminació, no podent l’adjudicatari fer ús del “dret de reserva d’admissió” menys en el supòsits d’alteració de l’ordre públic

L’adjudicatari haurà de remetre a l’Ajuntament una relació del personal que hagi de prestar el servei al bar, acompanyat d’una còpia del carnet de manipulador d’aliments. Tots els canvis que es produeixin en la relació del personal durant l’execució del contracte s’hauran de comunicar prèviament a l’Ajuntament. El personal destinat a la prestació del servei de bar tindrà la formació adequada al lloc de treball i haurà d’estar en possessió dels documents administratius corresponents

A més, l’adjudicatari haurà de fer-se cura del bon estat del bé demanial, equipament, instal·lacions, maquinaria, mobiliari i el parament. També serà responsable de la neteja, desinfecció, desratització, manteniment, ordre, conservació de totes les instal·lacions i, si escau, adaptar-les a la legislació vigent en cada moment.

Back to top