Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova el Pla d’Igualtat i una modificació de les bases dels ajuts d’urgència social

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió ordinària celebrada aquest dijous 30 de novembre una modificació de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social. La proposta de modificació, aprovada per unanimitat de tots els grups municipals, té com a objectiu adequar el redactat d’alguns articles per tal de fer-los més aclaridors i facilitar els tràmits administratius en la gestió dels expedients. A més, s’han incrementat les quantitats dels topalls màxims contemplades en determinats ajuts. En aquest sentit, augmenta la quantitat dels ajuts al pagament dels rebuts de l’aigua, s’incrementa de 200 a 300 euros la quantitat màxima dels ajuts en les activitats socioeducatives i també s’incrementa de 600 a 1500 euros la quantitat màxima en els ajuts al pagament del lloguer o la hipoteca.

Pla de l’Igualtat

Un altre dels punts aprovats va ser el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Constantí per tal de donar compliment a la legislació vigent i garantir la igualtat efectiva entre dones i homes promovent la igualtat d’oportunitats. El passat mes d’abril de 2022 es va constituir una taula de negociació, formada per representants sindicals dels treballadors i representants de l’Ajuntament i es va constituir una comissió de treball que s’ha encarregat de l’estudi i la redacció d’¡aquest Pla d’Igualtat, que va ser aprovat per unanimitat

Suport a les comunitats de veïns al Grup de Centcelles

També s’ha aprovat el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte de Servei de Suport a comunitats de veïns i veïnes i la promoció de la convivència al Grup Centcelles, corresponent a l’any 2023. El primer conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es va signar el 2016 i ara fa tres anys s’iniciava el servei de suport a través de tècnics de  l’empresa Ètic Hàbitat, que assessoren als veïns i veïnes del barri per tal de constituir-se legalment com a comunitat de  propietaris i tenir accés als ajuts i subvencions que atorga l’Agència de l’Habitatge per tal de resoldre les patologies estructurals d’alguns edificis del barri i ajudar a la resolució de conflictes. Mitjançant aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge fa una aportació de 20.000 euros.

Un altre dels punts del ple va ser l’aprovació de l’Annex al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Constantí en matèria de Serveis Socials  i l’adhesió a altres programes relatius al Benestar Social.

Durant el Ple es va aprovar la declaració d’obra d’especial interès per a l’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’ICIO per a dues actuacions: les obres de manteniment de la coberta d’una de les cúpules del conjunt monumental de Centcelles i la nova instal·lació de climatització de l’Institut de Constantí.

Finalment, també es va aprovar l’augment retributiu addicional als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per l’any 2023, en compliment de la Llei 31/2022, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top